Background image

Ochrana osobních údajů

Cookies

Cookie je malý soubor tvořený písmeny a číslicemi, který počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do vašeho počítače nebo mobilního telefonu (dále označovaných jako „zařízení“) a ukládá na pevném disku vašeho zařízení. Soubory cookie nám umožňují rozlišit vás od ostatních uživatelů našich webových stránek. Díky nim vám můžeme nabídnout lepší funkčnost při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookie, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookie odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení svého internetového prohlížeče.

Více na: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs

 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tento dokument poskytuje informace o tom, jaké osobní údaje jsou v rámci činnosti společnosti EUROPANEL s.r.o. shromažďovány, jak je nimi nakládáno, z jakých zdrojů jsou získávány, k jakým účelům využívány, komu jsou poskytnuty, kde je možné získat informace o zpracovávaných osobních údajích a jaká jsou provedena opatření pro zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje a doba jejich zpracování

 • Osobní údaje zpracováváme v souladu s legislativou upravující oblast ochrany osobních údajů, mj. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Vedeme evidenci zpracovávaných osobních údajů a jsme správci těchto údajů.
 • Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro určité, výslovně vyjádřené zákonné účely, při kterých je poskytnutí našich služeb vázáno na zpracování osobních údajů, nebo na základě souhlasu fyzické osoby, kdy souhlas se zpracováním může být odmítnut případně kdykoliv odvolán.
 • Shromažďujeme identifikační osobní údaje umožňující identifikaci fyzické osoby, kontaktní osobní údaje pro komunikaci a další upřesňující informace související s poskytovanými službami a činnostmi společnosti EUROPANEL s.r.o.. Kontaktními údaji se rozumí zejména uvedená adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další upřesňující informace.
 • Informace o zpracovávaných osobních údajích je uvedena v udělovaném souhlasu či informaci o zpracování osobních údajů.
 • Osobní údaje zpracováváme po dobu stanovenou právními předpisy v případě zákonného zpracování, po dobu definovanou oprávněným zájem nebo po dobu platnosti uděleného souhlasu. Po skončení doby zpracování provedeme jejich likvidaci výmazem a skartací.

Získávání osobních údajů

 • Od Vás na základě smlouvy, poptávky, objednávky, školení nebo jiného zákonného účelu;
 • Při jednání našich pracovníků o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;
 • Z veřejně přístupných zdrojů, rejstříků, seznamů a evidencí s prokazatelným původem osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje zpracováváme v souvislosti s poskytovanými službami a pro zajištění všech činností vyžadovaných k jejich plnění;
 • Pro naši vnitřní potřebu, pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů, pro vyhodnocování obchodní činnosti, ke zvyšování kvality námi poskytovaných služeb a zvyšování spokojenosti zákazníků;
 • Pro další účely, například rozšiřování portfolia poskytovaných produktů a služeb; pro informování o nových službách; pro rozšiřování nabídky služeb pro naše zákazníky ve spolupráci s partnery.

Ochrana osobních údajů

 • Zpracování osobních údajů ve společnosti EUROPANEL je pod stálou kontrolou fyzického i technického zabezpečení. Při zpracování využíváme bezpečnostních kontrolních a technických mechanismů zajišťující ochranu zpracovávaných údajů v nejvyšší možné míře před neoprávněným přístupem, neoprávněným přenosem, před ztrátou nebo zničením a před jiným možným zneužitím;
 • Veškeré osoby, které s osobními údaji pracují v rámci plnění svých pracovních či smluvně daných povinností, jsou vázány mlčenlivostí danou legislativou nebo smluvním vztahem, mlčenlivost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Poskytování osobních údajů

 • Při poskytování služeb předáváme osobní údaje externím příjemcům v těchto kategoriích: obchodní partneři, projekční kanceláře, statici,  dopravci a další společnosti, které pro nás zajišťují poskytování odborných služeb, nebo realizují obchodní či jinou smluvní činnost;
 • Poskytujeme osobní údaje s Vaším souhlasem našim smluvním partnerům na základě smlouvy s příslušnými ustanoveními o zpracování osobních údajů; vždy vyžadujeme zajištění osobních údajů z hlediska bezpečnosti a ochrany s ohledem na práva subjektu údajů;
 • Dalším subjektům, a to na příkaz subjektu údajů nebo s jeho souhlasem;
 • Subjektům veřejné moci a státním orgánům při plnění zákonných povinností.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

 • V případě zpracování na základě informovaného souhlasu vždy svobodně rozhodnete, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete, případně omezíte, nebo odmítnete souhlas udělit. Jsme vázáni rozsahem poskytnutého souhlasu;
 • Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat; kontakty pro odvolání souhlasu jsou uvedeny na stránkách https://www.europanel.cz/cz/kontakty/kontaktni-osoby/
 • V případě odmítnutí udělení souhlasu nebo odvolání již poskytnutého souhlasu, ukončíme zpracování osobních údajů v co nejbližším možném termínu, který je stanoven technickými a organizačními možnosti;
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné opět kdykoliv udělit.

Plnění práva na přístup k osobním údajům

 • Veškeré kontaktní údaje, postupy jak uplatnit právo na přístup a podat žádost jsou uvedeny na našich webových stránkách https://www.europanel.cz/
 • Poskytujeme na základě Vaší žádosti informace o námi evidovaných a zpracovávaných osobních údajích, které o Vás vedeme.
 • Můžete kontaktovat našeho odpovědného pracovníka pro ochranu osobních údajů 
 • Připravíme a bez zbytečného odkladu Vám předáme informace domluveným požadovaným způsobem tak, aby byla zajištěna zároveň ochrana Vašich práv.

Oprava vedených osobních údajů

 • Pro řádné poskytování našich služeb je nutné mít správné a přesné osobní údaje. Je důležité nám oznámit jakoukoliv změnu osobních údajů. V případě oznámení o změně provedeme neprodleně opravu v našich evidencích. Pokud při zpracování zjistíme vlastní aktivitou, že osobní údaje nejsou pravdivé či aktuální, vyzveme Vás k opravě a pokud nedojde k potvrzení, údaje vymažeme.

Podání námitky, odvolání souhlasu a další požadavky

 • Máte možnost kdykoliv uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas (právo být zapomenut“), zažádat o změnu rozsahu souhlasu, vznést dotaz nebo požadavek z oblasti ochrany osobních údajů.
 • Můžete se obrátit s námitkou nebo podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakty pro přijetí požadavků v oblasti ochrany osobních údajů

 • Můžete se obrátit s požadavkem na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, případně s námitkou nebo dotazem následujícím způsobem:
  • E-mailem na info@europanel.cz
  • Písemně na naši adresu sídla společnosti
  • Datovou schránkou
  • Osobně v sídle společnosti EUROPANEL s.r.o.
 • Kontakty jsou uvedeny na našich webových stránkách https://www.europanel.cz/cz/kontakty/kontaktni-osoby/

Informování o zásadách zpracování osobních údajů

 • Se zásadami ochrany osobních údajů také aktivně seznamují subjekty údajů naši pracovníci a spolupracující firmy při obchodních jednáních, prezentacích nebo nabízení našich produktů a služeb.

Vlastnická práva

Není-li uvedeno jinak, jsou práva k duševnímu vlastnictvím související s dokumenty na Webových stránkách a s jednotlivými prvky vytvořenými pro tyto Webové stránky výhradním vlastnictvím společností EUROPANEL s.r.o.  Veškerá práva vlastníků autorských práv a dalších práv jsou vyhrazena. Jakékoli reprodukování a používání kopií  je výslovně zakázáno.

Názvy firem, loga, výrobky, značky a názvy domén uvedené na těchto Webových stránkách jsou majetkem společností EUROPANEL s.r.o. a nesmí být používány bez předchozího písemného svolení příslušné společnosti. Tyto Webové stránky a jejich obsah nesmí být použity pro tvorbu jakékoliv databáze ani nesmí být uchovávány (zcela nebo zčásti) v databázích pro přístup Váš nebo jakékoliv třetí osoby, ani pro distribuci jakékoliv databáze obsahující celou webovou stránku nebo její obsah nebo její část.

Přihlásit odběr novinek

Přidejte se do našeho adresáře a získejte speciální akce a exkluzivní nabídky