Po - Pá 8:00 - 17:00 obchod@natura-space.com +420 417 631 222

Příprava realizace

Postupné kroky které Vás dovedou od rozhodnutí až ke kolaudaci domu

1. Stavební úřad

Před rozhodnutím o typu rodinného domu je nutná konzultace s příslušným stavebním úřadem o podmínkách stavby s ohledem na dané území ( tvar a výška domu, sklon střechy ….). Zároveň  je nutné i zjištění možností připojení domu k inženýrským sítím.

2. Cenová nabídka a výběr domu

Prostřednictvím obchodního zástupců společnosti Natura Space si klient vybere typ dřevostavby  a variantu vnitřní dispozice rodinného domu. S obchodním zástupcem zároveň provede specifikaci vybavení domu, termín a rozsah dodávky, včetně stanovení nabídkové ceny s dopravou a DPH.

3. Financování

Financování rodinných domů od společnosti Natura Space  je možné zajistit formou hypotečího úvěru prostřednictvím  makléře společnosti Broker Consulting.

4. Smlouva o dílo

Po konzultaci se stavebním úřadem, specifikaci rozsahu dodávky a odsouhlasení  konečné ceny domu uzavře klient  s realizační firmou smlouvu o dílo. Obsahem smlouvy o dílo je kromě jiného typ dřevostavby, termín zhotovení a předání připojovací šachty, termín realizace, specifikace rozsahu dodávky a cena včetně dopravy a DPH.

5. Projektová dokumentace

Po podpisu smlouvy o dílo obdrží klient pět vyhotovení projektové dokumentace vybraného typu domu ke stavebnímu povolení.

6. Projekt spodní stavby a inženýrských sítí

Klient obdrží výkres půdorysu založení domu a výkres vzorových řezů. Poté zajistí místním projektantem osazení vybraného typu dřevostavby na pozemek – tedy vypracování situačního výkresu, přípojky inženýrských sítí včetně projednání s jejich správci, výkres zpevněných ploch a oplocení. Tímto postupem získá projekt pro stavební povolení. To vše je možné provést ve spolupráci s realizační firmou Europanel domy. Pro tuto činnost bude nutná spoluúčast klienta  a bude toto i zohledněno v termínech zahájení realizace.

7. Stavební řízení

Na základě vypracované projektové dokumentace požádá klient na příslušném stavebním úřadě o vydání stavebního povolení.

8. Připojovací šachta domu

Po vydání stavebního povolení a nabytí právní moci klient zajistí zhotovení přípojné šachty domu s veškerými potřebnými přípojkami inženýrských sítí.

9.   Převzetí staveniště a připojovací šachty domu

Převzetí  připojovací šachty domu a kontrolu staveniště a příjezdové komunikace provádí vždy odborný pracovník  firmy  na základě výzvy podané klientem.

12. Zahájení montáže

Firma Natura Space zahají montáž rodinného domu na pozemku objednatele do 30 dnů od převzetí staveniště a připojovací šachty. Montáž trvá v závislosti na velikosti domu od 75 do 120 pracovních dnů.

13. Předání domu

Po dokončení montáže domu předává  Natura Space dřevostavbu objednavateli.

14. Kolaudace

Kolaudaci zajišťuje klient. Společnost Natura Space  zajišťuje podklady potřebné pro zajištění kolaudace, které se vztahují k dodávce v rozsahu daném smlouvou o dílo event. dodatky ke smlouvě.