Background image

Než začnete stavět

 

U zrodu panelů pro váš dům byl ve třicátých letech dvacátého století Frank Lloyd Wright, jeden z nejvýznamnějších amerických architektů.

1. Stavební úřad

Před rozhodnutím o typu rodinného domu je nutná konzultace s příslušným stavebním úřadem o podmínkách stavby s ohledem na dané území (tvar a výška domu, sklon střechy …). Zároveň je nutné i zjištění možností připojení domu k inženýrským sítím.

2. Cenová nabídka a výběr domu

Prostřednictvím obchodního zástupců společnosti Europanel si klient vybere typ dřevostavby a variantu vnitřní dispozice rodinného domu. S obchodním zástupcem zároveň provede na základě přiloženého objednávkového formuláře, specifikaci vybavení domu, termín a rozsah dodávky, včetně stanovení nabídkové ceny s dopravou a DPH.

3. Financování

Financování rodinných domů od společnosti Europanel domy je možné zajistit formou hypotečního úvěru.

4. Smlouva o dílo

Po konzultaci se stavebním úřadem, specifikaci rozsahu dodávky a odsouhlasení konečné ceny domu uzavře klient s realizační firmou smlouvu o dílo. Obsahem smlouvy o dílo je kromě jiného typ dřevostavby, termín zhotovení a předání připojovací šachty, termín realizace, specifikace rozsahu dodávky a cena včetně dopravy a DPH.

5. Projektová dokumentace

Po podpisu smlouvy o dílo obdrží klient pět vyhotovení projektové dokumentace vybraného typu domu ke stavebnímu povolení.

6. Projekt spodní stavby a inženýrských sítí

Klient obdrží výkres půdorysu založení domu a výkres vzorových řezů. Poté zajistí místním projektantem osazení vybraného typu dřevostavby na pozemek – tedy vypracování situačního výkresu, přípojky inženýrských sítí včetně projednání s jejich správci, výkres zpevněných ploch a oplocení. Tímto postupem získá projekt pro stavební povolení. To vše je možné provést ve spolupráci s realizační firmou Europanel domy. Pro tuto činnost bude nutná spoluúčast klienta a bude toto i zohledněno v termínech zahájení realizace.

7. Stavební řízení

Na základě vypracované projektové dokumentace požádá klient na příslušném stavebním úřadě o vydání stavebního povolení.

8. Připojovací šachta domu

Po vydání stavebního povolení a nabytí právní moci klient zajistí zhotovení přípojné šachty domu s veškerými potřebnými přípojkami inženýrských sítí.

9. Převzetí staveniště a připojovací šachty domu

Převzetí připojovací šachty domu a kontrolu staveniště a příjezdové komunikace provádí vždy odborný pracovník realizační firmy Europanel domy na základě výzvy podané klientem.

12. Zahájení montáže

Realizační firma Europanel domy zahájí montáž rodinného domu na pozemku objednatele do 30 dnů od převzetí staveniště a připojovací šachty. Montáž trvá v závislosti na velikosti domu 90 pracovních dnů.

13. Předání domu

Po dokončení montáže domu předává realizační firma Europanel domy dřevostavbu objednavateli.

14. Kolaudace

Kolaudaci zajišťuje klient. Realizační firma Europanel domy zajišťuje podklady potřebné pro zajištění kolaudace, které se vztahují k dodávce v rozsahu daném smlouvou o dílo event. dodatky ke smlouvě.