Ochrona danych osobowych

Ciasteczka

Plik cookie to mały plik składający się z liter i cyfr, który witryna wysyła do Państwa komputera lub telefonu komórkowego (zwanych dalej „urządzeniami”) za pośrednictwem przeglądarki i przechowuje na dysku twardym Państwa urządzenia. Pliki cookie pozwalają nam odróżnić Cię od innych użytkowników naszej witryny. Dzięki nim możemy zaoferować Ci lepszą funkcjonalność podczas przeglądania naszej strony internetowej oraz stale ulepszać nasze usługi.

Każda witryna może wysyłać własne pliki cookie do przeglądarki, jeśli pozwalają na to ustawienia przeglądarki. Jednak (w celu ochrony Twojej prywatności) Twoja przeglądarka zezwala stronom internetowym na dostęp tylko do plików cookie, które te witryny wysłały do ​​Twojego urządzenia, a nie do plików cookie wysyłanych przez inne witryny. Wiele witryn robi to za każdym razem, gdy odwiedza je użytkownik. To pozwala im lepiej monitorować ruch online.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). (dalej „Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny (w tym adres IP) będą przekazywane do Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i ogólnie korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jakie dane osobowe są zawarte w działalności EUROPANEL s.r.o. zbierane, w jaki sposób są przetwarzane, z jakich źródeł są pozyskiwane, w jakim celu są wykorzystywane, komu są przekazywane, gdzie można uzyskać informacje o przetwarzanych danych osobowych oraz jakie środki podejmowane są w celu zabezpieczenia danych osobowych.

Dane osobowe i czas ich przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych. Prowadzimy ewidencję przetwarzanych danych osobowych i jesteśmy administratorami tych danych.

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w określonych  celach prawnych, dla których świadczenie naszych usług jest związane z przetwarzaniem danych osobowych lub na podstawie zgody osoby fizycznej, w przypadku której można w dowolnym momencie odmówić lub cofnąć zgodę na przetwarzanie.

Zbieramy dane osobowe umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, dane kontaktowe do komunikacji oraz inne szczegółowe informacje związane z usługami i działalnością EUROPANEL s.r.o. .. Dane kontaktowe to w szczególności adres, numer telefonu, adres e-mail oraz inne szczegółowe informacje.

Informacja o przetwarzanych danych osobowych znajduje się w wyrażonej zgodzie lub informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów prawa w przypadku zgodnego z prawem przetwarzania, przez okres wynikający z prawnie uzasadnionego interesu lub przez okres ważności wyrażonej zgody. Pod koniec okresu przetwarzania zlikwidujemy je, usuwając i niszcząc.

Gromadzenie danych osobowych

 • Od Ciebie na podstawie umowy, żądania, zamówienia, szkolenia lub innego zgodnego z prawem celu;
 • W negocjacjach naszych pracowników przy zawarciu działalności gospodarczej lub świadczeniu usługi oraz przy ich późniejszej realizacji;
 • Z publicznie dostępnych źródeł, rejestrów, list i zapisów z możliwym do udowodnienia pochodzeniem danych osobowych.

Cele przetwarzania danych osobowych

 • Przetwarzamy dane osobowe w związku ze świadczonymi usługami oraz w celu zapewnienia wszelkich czynności niezbędnych do ich wykonania;
 • Dla naszych potrzeb wewnętrznych, dla ochrony naszych praw i prawnie chronionych interesów, dla oceny prowadzonej działalności gospodarczej, dla podniesienia jakości świadczonych usług oraz zwiększenia satysfakcji klientów;
 • Do innych celów, takich jak poszerzanie portfolio oferowanych produktów i usług; do informowania o nowych usługach; poszerzyć zakres usług dla naszych klientów we współpracy z partnerami.

Ochrona danych osobowych

 • Przetwarzanie danych osobowych w EUROPANELU znajduje się pod stałą kontrolą bezpieczeństwa fizycznego i technicznego. Podczas przetwarzania stosujemy kontrolę bezpieczeństwa oraz mechanizmy techniczne zapewniające w jak największym stopniu ochronę przetwarzanych danych przed nieuprawnionym dostępem, nieuprawnioną transmisją, utratą lub zniszczeniem oraz innymi możliwymi nadużyciami;
 • Wszystkie osoby, które pracują z danymi osobowymi przy wykonywaniu swojego stosunku pracy lub zobowiązań umownych, są zobowiązane do zachowania poufności wynikającej z przepisów prawa lub stosunku umownego, poufność trwa nawet po zakończeniu stosunku pracy lub stosunku umownego z nami.

Podanie danych osobowych

 • Świadcząc usługi, przekazujemy dane osobowe odbiorcom zewnętrznym w następujących kategoriach: partnerzy biznesowi, biura projektowe, konstruktorzy, przewoźnicy i inne firmy, które świadczą nam profesjonalne usługi lub prowadzą działalność gospodarczą lub inną umowną;
 • Dane osobowe przekazujemy za Twoją zgodą naszym kontrahentom na podstawie umowy z odpowiednimi przepisami o przetwarzaniu danych osobowych; zawsze wymagamy bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych ze względu na prawa osoby, której dane dotyczą;
 • Innym podmiotom na zlecenie osoby, której dane dotyczą lub za jej zgodą;
 • Organom publicznym i organom państwowym w wykonywaniu obowiązków prawnych.

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody

 • W przypadku przetwarzania na podstawie świadomej zgody zawsze możesz zdecydować, czy wyrazić zgodę lub ją ograniczyć w zakresie przez nas proponowanym, czy też odmówić wyrażenia zgody. Jesteśmy związani zakresem udzielonej zgody;
 • W każdej chwili możesz cofnąć zgodę; kontakty do cofnięcia zgody znajdują się pod adresem https://www.europanel.cz/cz/kontakty/kontaktni-osoby/
 • W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub cofnięcia już udzielonej zgody zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych tak szybko, jak to możliwe, o czym decydują możliwości techniczne i organizacyjne;
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można udzielić ponownie w dowolnym momencie.

Realizacja prawa dostępu do danych osobowych

 • Wszystkie dane kontaktowe, procedury korzystania z prawa dostępu i składania wniosku są wymienione na naszej stronie internetowej https://www.europanel.cz/
 • Na podstawie Twojego żądania przekazujemy informacje o danych osobowych, które o nas zarejestrowaliśmy i przetwarzaliśmy, które przechowujemy o Tobie.
 • Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych
 • Przygotujemy i bez zbędnej zwłoki przekażemy Ci informacje w uzgodniony wymagany sposób, tak aby jednocześnie zapewnić ochronę Twoich praw.

Korekta przechowywanych danych osobowych

Do prawidłowego świadczenia naszych usług niezbędne są prawidłowe i dokładne dane osobowe. Ważne jest, aby powiadomić nas o wszelkich zmianach w danych osobowych. W przypadku zgłoszenia zmiany niezwłocznie dokonamy korekty w naszej dokumentacji. Jeżeli w trakcie przetwarzania dowiemy się na podstawie własnej aktywności, że dane osobowe są nieprawdziwe lub aktualne, poprosimy Cię o ich poprawienie, aw przypadku braku potwierdzenia usuniemy dane.

Sprzeciw, cofnięcie zgody i inne wymagania

W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę (prawo do bycia zapomnianym), zażądać zmiany zakresu zgody, zadać pytanie lub żądanie w zakresie ochrony danych osobowych.

Możesz skontaktować się bezpośrednio z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w celu wniesienia sprzeciwu lub skargi.

Kontakty w celu przyjęcia wniosków w zakresie ochrony danych osobowych

 • Możesz skontaktować się z wnioskiem o dostęp, poprawienie, usunięcie, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych lub ze sprzeciwem lub pytaniem w następujący sposób:
  • E-mailem na adres info@europanel.cz
  • Pisemnie na adres siedziby naszej firmy
  • Skrzynka danych
  • Osobiście w siedzibie EUROPANEL s.r.o.
 • Kontakty są wymienione na naszej stronie internetowej https://www.europanel.cz/cz/kontakty/kontaktni-osoby/

Informowanie o zasadach przetwarzania danych osobowych

 • Nasi pracownicy i firmy współpracujące aktywnie zapoznają osoby, których dane dotyczą, z zasadami ochrony danych osobowych również podczas negocjacji biznesowych, prezentacji czy oferowania naszych produktów i usług.

Prawa własności

O ile nie określono inaczej, prawa własności intelektualnej związane z dokumentami w Serwisie i poszczególnymi elementami stworzonymi dla tego Serwisu są wyłączną własnością EUROPANEL s.r.o. Wszelkie prawa właścicieli praw autorskich i inne prawa są zastrzeżone. Wszelkie powielanie i używanie kopii jest wyraźnie zabronione.

Nazwy firm, logo, produkty, marki i nazwy domen wymienione w tej Witrynie są własnością EUROPANEL s.r.o. i nie mogą być używane bez uprzedniej pisemnej zgody zainteresowanej firmy. Niniejsza Witryna internetowa i jej zawartość nie mogą być wykorzystywane do tworzenia jakiejkolwiek bazy danych ani być przechowywane (w całości lub w części) w bazach danych dostępnych dla Ciebie lub osób trzecich, ani do dystrybucji jakiejkolwiek bazy danych zawierającej całość lub część strony internetowej.

© 2017 EUROPANEL s.r.o.